Information

Stadgar

 

      Stadgar för Sätila Hembygdsförening

§ 1. Föreningens namn och hemvist

Föreningens namn är Sätila Hembygdsförening och har sin hemvist i Sätila, Marks kommun i Västra Götalands län.

§ 2. Ändamål

Sätila Hembygdsförening är en ideell förening, politisk och religiöst obunden. Föreningen har till till uppgift att värna Sätila sockens kulturarv och främja förståelsen för landskapets skydd och vård samt verka för att invånarna ges hemkänsla i orten. I övrigt skall föreningen tillvarataga hembygds- och naturvårdsintresset genom

ATT medverka till vård och bevarande av natur, kultur och fornminne.

ATT verka för att oersättliga naturtillgångar ej förstörs. Vår vackra natur, odlings- och kulturlandskapet är ett arv som måste bevaras så långt det är möjligt i vår bygd.

ATT verka för bevarande av en god miljö där samhällets invånare lever i god ekologisk balans med naturen.

ATT med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

ATT organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

ATT samarbeta med andra föreningar och organ inom samma verksamhetsområde.

§ 3. Medlemskap och avgifter

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje person som vill främja föreningens verksamhet och syfte mot erläggandet av en vid varje årsmöte beslutad årsavgift.

§ 4. Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen. Person som efter påminnelse ej erlagt medlemsavgift betraktas som ej medlem. Årsmötet kan dock besluta annorlunda.

§ 5. Uteslutning

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar föreningen eller på annat sätt motarbetar dess syften, kan styrelsen om den är enhällig eller årsmötet, utesluta medlem ur föreningen.Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet för prövning.

§ 6. Styrelse

Med beaktande av vad som framgår av § 13 sköts föreningens angelägenheter mellan årsmötena av en styrelse bestående av minst 7 och högst 11 ledamöter samt 3 ersättare.Udda antal ledamöter eftersträvas. Ledamöter och ersättare utses växelvis för 2 år. Ordföranden väljs på 1 år. Ordföranden, ledamöter och ersättare väljs av årsmötet. Avgår ledamot eller ersättare före mandatperiodens utgång träder ersättare in fram till nästa årsmöte. Ersättare har närvaro och yttranderätt. Vid ordinarie ledamots förhinder kallas ersättare in. Ersättarnas tjänstgöringsordning beslutas av årsmötet.Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter deltar i beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten får avgöra. Styrelsen ska föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas namn och adress.Medlamsförteckningen upprättas med inriktning enligt dataskyddsförordningen GDPR ( General Data Protection Regulation ) 2018-05-25.

§ 7. Årsmöte och val

Ordinarie årsmöte hålls senast den 28 februari på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall ske genom annons i ortspressen och genom medlemsutskick senast 10 arbetsdagar före stämman. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Röstberättigad är den som införts i föreningens medlemsregister föregående år.Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Vid såväl val som vid övriga ärenden avgörs dessa genom öppen omröstning om inte sluten röstning begärs. Votering vid person val skall ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende behandlas:

1. Val av mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare.

3. Val av två justeringsledamöter tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötes protokoll.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Fastställande av röstlängd.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Redovisning av verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning.

8. Redovisning av revisionsberättelsen.

9. Fastställande av ekonomi och balansräkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

11. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar.

12. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen.

13. Val av ordförande.

14. Val av styrelseledamöter samt ersättare.

15. Val av två revisorer samt ersättare.

16. Val av ombud och ledamöter till föreningar och kommittéer.

17. Val av valberedning.

18. Beslut om firmatecknare.

19. Fastställande av medlemsavgift.

20. Behandling av motioner och styrelsens förslag.

21. Övriga frågor.

§ 8. Motioner

Motion tillföreningens årsmöten kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast 31 december. Styrelsen ska yttra sig över varje inkommande motion och i yttrandet ska återfinnas styrelsens till- eller avstyrkan och motiven för ställningstagandet.

§ 9 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 30 procent av föreningens medlemmar begär det i en skrivelse till föreningens ordförande. Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 10 arbetsdagar före mötets hållande. Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som meddelas i samband med kallelsen.Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgats för ordinarie årsmöte.

§ 10. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig eller dem som årsmötet därtill utser.

§ 11. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till den 31 december. Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie årsmöte överlämna redovisningshandlingarna till revisorerna. Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 12. Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer som är utsedda på ordinarie årsmöte. För revisorer utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.

§ 13. Förvärv och försäljning av fast och lös egendom

Hembygdsföreningen kan som juridisk person förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter, köpa och sälja fastigheter, aktier, andelar och dyligt. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster och skall beslutas på två på varandra följande årsmöten. Inför varje sådant ställningstagande skall hembygdsföreningens styrelse rådgöra med det regionala förbundet eller annan juridisk kompetens.

§ 14. Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras antingen enhälligt beslut på ordinarie årsmöte eller beslut därom på två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Kallelse till det senare får dock inte utfärdas förrän det första årsmötet avhållits.

§ 15. upplösning

Skall föreningen upplösas skall detta beslutas genom två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Föreningens behållning, tillgångar eller egendom skall tillfalla den eller de som fastställs i dess beslut. Föreningen kan ej upplösas om 5 medlemmar eller fler vill behålla föreningen.

 

Dessa stadgar är antagna 1:a gången vid årsmötet

den ...............................................................2021

 

.................................................................................

Årsmötets ordförande

......................................................................................

Årsmötets justerare

 

Dessa stadgar är antagna 2:a gången vid årdmötet den ..........................................................2021

 

.......................................................................

Årsmötets ordförande

.........................................................................

.............................................................................

Årsmötets justerare

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                  

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                         

                                                                    

 

                                                                        

                                                                                                    

 

                                                                    

                                                                                                                                                                     

 

                                                                

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                  

 

                                                                      

                                                                                                                                                                              

 

                                                                   

                                                                                                                                                          

                                               

 

                                                     

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                       

 

                                                                                                                             

 

                                                                      

 

                                                                                                                                                  

 

 

                                                                         

                                                                

 

 

 

                                                                         

 

                                                                

                                                                               

 

                                                                         

 

                                                                                     

 

                                                                          

                                                                                                                        

 

                                                                                                                                               

 

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION