Information

Stadgar

 

                                                                 Stadgar

 

                                       För Sätila Hembygdsförening.

 

                              Ideell förening med medlemskap

 

                                                                       § 1.

 

                                                               Ändamål

 

Sätila Hembygdsförening är en ideell förening, politisk och religiöst obunden. Har till uppgift att värna om bygdens kulturarv och natur. Främja förståelsen för landskapets skydd och vård, samt verka för att invånarna ges hemkänsla i orten. I övrigt skall föreningen tillvarataga hembygds- och naturvårdsintresset genom. 

Att medverka till vård och bevarande av natur, kultur och fornminnen.                                                                                        

Att verka för att oersättliga naturtillgångar ej förstörs. Vår vackra natur, odlings- och kulturlandskapet är ett arv som måste bevaras så långt det är möjligt i vår bygd.

Att verka för bevarande av en god miljö där samhällets invånare lever i god ekologisk balans med naturen.                                                                                                                                                                                      Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.                                                                                                                                                                        Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

Att samarbeta med andra föreningar och organ inom samma verksamhetsområde.

 

                                                                          § 2

                                                                       Säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Sätila, Marks kommun.

 

                                                                         § 3.

                                                    Medlemskap och avgifter                                                                                  Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje person som vill främja föreningens verksamhet och syfte mot erläggandet av en vid årsmötet bestämd årsavgift.

 

                                                                          § 4.

                                                        Medlemsförteckning                                                   

Styrelsen skall föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas namn och adress. Medlemsförteckningen upprättas med inriktning enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 2018-05-25.

                                                                       § 5.

 

                                                                       Utträde               

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen. Person som efter påminnelse ej erlagt medlemsavgift betraktas som ej medlem. Årsmötet kan dock besluta annorlunda.

 

                                                                       § 6.

                                                       Årsmöte och val                                                                                                                  Ordinarie årsmöte hålles senast den 28 februari på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.                                                                                                                                                                                                                                                                            Vid  Såväl vid val som övriga frågor avgörs dessa genom öppen omröstning om inte sluten röstning begärs.Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

 

                                                                     §  7   

                                                            Motioner                                                                                                                       Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska var föreningens styrelse tillhanda senast 31 december. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

 

                                                                       § 8. 

                                                                   Kallelse                                                                                                              Kallelse till årsmötet skall ske genom annons i ortspressen och genom medlemsutskick senast 10 arbetsdagar före stämman.

 

                                                                    § 9. 

                                                  Styrelsen                                                                                                         Föreningens angelägenheter sköts mellan årsmötena av en styrelse bestående av minst 7 och högst 11 ledamöter samt 3 ersättare. Udda antal ledamöter eftersträvas.           Ledamöter  och ersättare utses växelvis för 2 år.  Ordföranden väljs på 1 år. Ordföranden, ledamöter och ersättare väljs av årsmöte.  Minst 1 styrelseledamot skall vara med med i naturvårdssektionen.Avgår ledamot eller ersättare före mandatperiodens utgång träder ersättare in fram till nästa årsmöte.   

                                                    § 10.                                                                 

 Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.

 

                                                     § 11.  

 Ersättere kallas in vid ordinarie styrelseledamots frånvaro. Tjänstgörande ersättare har närvaro och förslagsrätt. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

                                                                       § 12.                                                                                                              

                                                          Årsmöte  

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende behandlas:  

1.  Val av mötesordförande.                                                                                                                                      2.  Val av  mötessekreterare.     

3.  Val av justeringsledamöter tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans  protokoll.

4.  Godkännande av dagordningen.                                                                                                                                             5.  Godkännande av kallelsen.                                                                                                                                                                                    6.  Redovisning av verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning.  

7.  Redovisning av revisionsberättelsen. 

                                                                                                                    

 8. Fastställan de av ekonomi och balansräkning.

                                                                                                                      9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.   

10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar.                                             

11. Val av ordförande.                                                       

12. Val av styrelseledamöter samt ersättare.

13. Val av revisorer samt ersättare.                                                                                                                            14. Val av ombud och ledamöter till föreningar och kommittéer.

15. Val av valberedning.                                                                                                                                        16. Fastställande av medlemsavgift.   

17. Behandling av motioner och styrelsens förslag. 

 

18. Övriga frågor. 

                                                                                                                   

 

                                                                       § 13.

 

                                                       Extra årsmöte.                                                                       

Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när mins 30 procent av föreningens medlemmar begär det i en skrivelse till föreningens ordförande. Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 10arbetsdagar före mötets hållande. Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som meddelas i samband med kallelsen. Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgats för ordinarie årsmöte.

 

                                                                       §14.

 

                                                    Firmateckning                                                                                                Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig eller dem årsmötet därtill utser.

 

 

                                                                         § 15.

                                                                Räkenskaper.   

 

 

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till den 31 december. Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie årsmöte överlämna redovisningshandlingarna till revisorerna. 

 

                                                                         § 16.

 

                                                                Revisorer. 

                                                                               Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer som är utsedda på ordinarie årsmöte.

 

                                                                          § 17.

 

                                                         Ändring av stadgar.                            

Ändring av föreningens stadgar kan göras efter beslut av två på varandra följande möten, vilket det ena skall vara ordinarie årsmöte.

 

                                                                           § 18.

                                                           Upplösning                                                                                          Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar eller egendom tillfalla den eller de som föreningen genom två på varandra följande årsmöten beslutar. Föreningen kan ej upplösas om 5 medlemmar vill behålla föreningen.

 

                                                                                                                                               

 

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION